Gusinje

Glavna
Istorija
Slike
Geografski polozaj
Price
Naselja i Stanovnistvo
Dijaspora
Turizam
Sport
Mapa
Kultura
Telefonski Imenik

Komunikacije

Knjiga Gostiju
Chat
Sah

Islam

Islam
Ilmihal
Sure
Tekstovi:
- Hidzab
- Propis klanja kurbana

- Moli Allaha
- Predznaci sudnjeg Dana

- Put ka Allahu

- Islam i Demokartija

- Islam, to je civilizacija

- Sta bi bilo
Ilahije i Kaside
Muslimanska Imena

Ostalo

Reklame
Obrazovanje
Pjesmice
Rijecnik
Nasradin Hodza
Vicevi
Aforizmi
Bosnjacka Kuhinja
Linkovi 

Kontakt

Kontakt
  Untitled Document

PROPIS KLANJANJA KURBANA


      Definicija kurbana, njegova propisanost i vrijednost

Kurban je životinja koja se žrtvuje u danima Hadžskog bajrama, s ciljem približavanja Allahu, dželle šanuhu. Kaže imam Ibn Kudame: "Kurban je propisan Kur'anom, Sunnetom i konsenzusom (jednoglasnim mišljenjem) islamskih ucenjaka.
Allah, dželle šanuhu, kaže: I namaz u ime Gospodara svoga obavljaj i u ime Njega žrtvu prinesi. (El-Kevser, 2.). Neki komentatori Kur'ana kažu da se ajet odnosi na kurban koji se kolje nakon bajram-namaza.
Prenosi se od Enesa, radijallahu anhu, daje rekao: "Poslanik je žrtvovao dva rogata, crno-bijela ovna. Zaklao ih je svojom rukom, spomenuo Allahovo ime, proucio tekbir i stao na njihov vrat."(1)
Mnogo je hadisa, koji ukazuju na vrijednost klanja kurbana, medju kojima možemo izdvojiti hadis Aiše, radijallahu anha, u kome Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Najdraže djelo koje uradi Ademov sin (covjek), prvi dan Kurbanskog bajrama (jevmu-n-nahr), je puštanje krvi kurbana. Na Sudnjem danu ce doci sa njegovim rogovima, papcima i vunom. Krv koja izidje iz njega diže se na veliko mjesto kod Allaha, prije nego padne na zemlju, pa ucinite to draga srca."(2)
U hadisu Zejda ibn Erkama se prenosi: Rekli su ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ''Allahov Poslanice, šta je to kurban?'' ''Sunnet, tradicija vašeg oca Ibrahima'' - odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. ''Kakvu nagradu imamo za njega?'' - ponovo ce ashabi. ''Za svaku dlaku po jedno dobro djelo!'' ''Allahov Poslanice, hoceš reci cijela vuna!?'' - upitaše zacudjeno. ''Da, za svaku dlaku od njegove vune imate po jedno dobro djelo'' - odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.(3)

Uvjeti ispravnosti kurbana

1. Šerijatsko klanje
Svi uvjeti, koje smo spomenuli za ispravnost šerijatskog klanja, uopceno važe i za kurban, (podobnost osobe koja kolje, izgovor bismille, presijecanje ždrijela, jednjaka i jedne vratne žile kao i posjedovanje oštrog predmeta). Ono što možemo dodati jesu neki postupci koje je lijepo (mustehab) ciniti pri klanju kurbana, oslanjajuci se u tome na praksu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ashaba i govor islamskih ucenjaka. Bilježi imam Buharija od Enesa, radijallahu anhu, daje rekao: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je žrtvovao dva crno-bijela ovna. Vidio sam ga kada je stavio nogu na njihove vratove, proucio bismillu, izgovorio tekbir i zaklao ih svojom rukom." Kaže imam Muhammed ibn Ali es-San'ani u Subulu-s-selamu, 4/162: "Hadis je dokaz daje lijepo (pohvalno) povaliti kurban prilikom klanja i da treba izbjegavati klanje u stojecem i klececem položaju. Islamski ucenjaci su složni oko toga, jer se na taj nacin izražava najveci vid samilosti prema životinji. Takodjer, bolje je da kurban bude položen na zemlju i to na lijevi bok, jer ce tako onome koji kolje biti lakše uzeti nož desnom rukom, a cuvati glavu lijevom rukom."
Kaže imam Nevevi: "Rijeci Enesa: 'i zaklao ih je svojom rukom', upucuju na to da je pohvalno da covjek sam zakolje svoj kurban, a dozvoljeno mu je - bez razilaženja medju islamskim ucenjacima -povjeriti klanje drugom muslimanu. Ako bi povjerio nekom od ehli-kitabija, ucinio je pokudjeno djelo, ali mu je i pored toga kurban ispravan. U slucaju da se covjek odluci povjeriti klanje nekom drugom, najbolje je da to bude musliman koji poznaje propise klanja. Rijeci Enesa, radijallahu anhu: "proucio je bismillu i izgovorio tekbir", upucuju na propisanost bismille prilikom klanja kurbana kao i drugih životinja i oko toga su složni ucenjaci, s tim što postoji razilaženje medju ucenjacima dali je bismilla uvjet ispravnosti ili je samo pohvalna.
Takodjer, iz hadisa vidimo da je propisano izgovaranje tekbira uz bismillu, tako što ce se izgovoriti:" Bismillahi Allahu ekber."(4) Prenosi imam Nevevi i Bejheki od Nafia da je Ibn Omer okretao kurban prema Kibli i da je jedan njegov dio jeo, a jedan dio je dijelio.

# Kaže Bejheki, nakon što je naveo ovu predaju: "Ibn Omer je smatrao daje pohvalno okrenuti kurban prema Kibli prilikom klanja".(5) Kaže šejh Salih Fevzan: "Lijepo je prilikom klanja ciniti sljedece stvari: naoštriti predmet kojim se kolje životinja, a dokaz za to su rijeci Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: # "... i neka onaj ko kolje životinju naoštri nož olakšavajuci joj na taj nacin smrt."(6) Treba izbjegavati oštrenje noža pred ocima životinje, jer je Poslanik naredio da se noževi naoštre i sakriju od životinja.(7 )

2. Da kurban bude od vrste deva, goveda, ovaca i koza i da njegova starosna dob ne bude ispod granice koju je odredio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem
Kaže Ibn Abdu-l-Berr: "Ucenjaci su složni oko toga da se kao kurban može uzeti samo jedna od cetiri vrste: ovca, koza, deva ili govece."(8)
Kaže Serhasi (ucenjak hanefijskog mezheba): "Nije dozvoljeno uzeti za kurban antilopu, zebru, gazelu i slicno, jer se kurbanom, po Šerijatu, približavamo Allahu, dželle šanuhu, a Šerijat je propisao klanje jedne od cetiri vrste."(9) Dokaz, kojeg su islamski ucenjaci uzeli pri donošenju ovog jedinstvenog stava, jesu rijeci Allaha, dželle šanuhu: Da bi koristi imali i da bi u odredjene dane, prilikom klanja stoke (goveda, brava i deva), kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali. (El-Hadždž, 28.).
Što se starosne dobi tice, Poslanik, sallallahu alejhi ve selleni, je rekao: "Nemojte klati (kao kurban) ništa drugo do *musinnu, osim ako ne budete u mogucnosti - tada zakoljite *džezeu od brava."(10)
*Musinna je koza, koja ima jednu godinu i ušla je u drugu, krava koja ima dvije godine i ušla je u trecu, deva koja ima pet godina i ušla je u šestu.
*Džezea je ovca od šest mjeseci, po nekim ucenjacima, a dok neki kažu da se radi o ovci koja ima sedam mjeseci.
# Prema tome, starosna dob kurbana izgleda ovako: deva (devac) -punih pet godina;
# govece (bik) -pune dvije godine;
# ovca - šest mjeseci i više;
# koza - puna godina.
(11)

3. Da kurban bude zaklan u odgovarajucem vremenu
Bilježi Buharija od Enesa Ibn Malika, radijallahu anhu, da je rekao: Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Onaj ko zakolje kurban prije bajram-namaza, zaklao je sebi, a onaj ko zakolje nakon namaza, upotpunio je obred i sproveo sunnet koji je propisan muslimanima."(12)
Kaže Hafiz ibn Hadžer: Klanje kurbana pocinje poslije bajram-namaza, na što ukazuje hadis Berraa ibn Aziba u kome kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Prvo cemo klanjati bajram-namaz, zatim se vratiti kucama i zaklati kurbane."(13)

4. Da kurban bude sacuvan od mahana
Bilježi Nesaija od Ubejda ibn Fejruza daje rekao: "Rekao sam Berau ibn Azibu: 'Obavijesti me o onome što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokudio ili zabranio kod kurbana!' 'Vidio sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je pokazao rukom - moja ruka je kraca od njegove - i rekao: - cetiri vrste životinja nije ispravno uzeti za kurban: coravu, hromu, bolesnu i mršavu, s tim da sve ove mahane budu potpune i izrazite. Smatram da je pokudjeno, da kurban ima polomljen rog, ili naceto uho, medjutim, nemoj se na to osvrtati i nemoj nikome zabranjivati da uzme takav kurban - odgovori Bera."
Kaže Ibn Abdu-l-Berr: "Islamski ucenjaci imaju jedinstveno mišljenje oko neispravnosti kurbana koji ima jednu od cetiri spomenute mahane i nije mi poznato da oko toga postoji razilaženje. Mahane koji su im slicne ulaze u znacenje hadisa, a narocito one koje su izražajnije od njih. Nije teško zakljuciti, da ako nije dozvoljeno uzeti za kurban coravu životinju, da je zabrana potpuno slijepe životinje preca."(14)Neki propisi vezani za kurban

# Podjela kurbanskog mesa
Vecina islamskih ucenjaka je stanovišta da se kurban dijeli na tri dijela:
-dio koji covjek ostavlja sebi i svojoj porodici,
-dio koji daje komšijama, prijateljima i rodbini
i dio koji podijeli siromašnim i ubogim.
Kaže Ibn Kudame: "Prenosi Ibn Abbas od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je jednom trecinom kurbana nahranio porodicu, jednom trecinom nahranio siromašne i komšije, a jednu trecinu podijelio prosjacima." Hadis prenose hafiz Ebu Musa el-Asfehani u Vezaifu i kaže za njega da je dobar. Takodjer, to je stav Ibn Mes'uda i Ibn Omera. Ne znam da je neko od ashaba imao drugacije mišljenje, tako da se može reci da su ashabi imali jedinstven stav oko nacina podjele kurbanskog mesa. (15)

# Jedna krava je dovoljna za sedmoricu
Bilježi Muslim od Džabira, radijallahu anhu, da je rekao: "Obavljali smo temmetu (vrsta hadždža u kome se zanijeti umra na mikatu - mjestu, gdje hadžije nijjete hadždž, zatim se prvi dan hadždža 8. zu-l-hidždžeta zanijjeti hadždž u Mekki), sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i kao kurban smo žrtvovali krave. Sedam nas je klalo jednu kravu."
Što se tice ovce ona je dovoljna za covjeka i njegove ukucane, na što upucuje hadis kojeg je zabilježio Tirmizija, u kome se navodi da je Imare ibn Abdullah rekao: "cuo sam Ataa ibn Jesara kada je rekao: "Pitao sam Ebu Ejjuba el-Ensarija: "Kakvi su bili kurbani u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem?" "Ljudi su klali jednu ovcu za sebe i svoju porodicu, dio su ostavljali sebi, a dio su dijelili. Tako je bilo sve dok nije pocelo hvalisanje i dok stvar nije postala onakvom kakvom je vidiš" - odgovorio je on.

# Zabranjene stvari onome koji želi klati kurban
Kada nastupi mjesec zu-l-hidždže nije dozvoljeno, onome ko je naumio klati kurban, cupati dlake i rezati nokte. Bilježi Muslim od Ummu Seleme da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Kada nastupi prvih deset dana zu-l-hidždžeta neka onaj, ko je naumio klati kurban, ne cupa dlake na tijelu i neka ne reže nokte."

# Neuvjetovanje mužjaka ili ženke
Kaže imam Nevevi: "Dozvoljeno je kao kurban zaklati mužjaka i ženku po jednoglasnom stavu svih islamskih ucenjaka, s tim da postoji razilaženje, koje od njih je bolje uzeti za kurban."(16) Klanje kurbana za jetime iz njihovog imetka
Dozvoljeno je zaklati kurban za jetime iz njihovog imetka. Kaže šejhu-l-islam Ibn Tejmijje: "Kurban spada u potrošnju (trošenje) koja ima karakter dobrocinstva, tako da je dozvoljeno zaklati kurban za jetima iz njegovog imetka.(17) Ženi je dozvoljeno da iz muževog imetka uzme onoliko koliko joj je dovoljno za klanje kurbana, bez njegove dozvole i dozvoljeno je dužniku da zakolje kurban, ako pozajmnik ne bude tražio od njega dug."(18)

# Zabrana prodavanja dijelova kurbana
Nije dozvoljeno prodati bilo što od kurbana, kao što nije dozvoljeno dati onome koji kolje kurban najamninu za to što uradi. Bilježi Buharija od Alije, radijallahu anhu, da je rekao: "Naredio mi je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da uzmem meso njegovog kurbana i da ga svega podijelim (meso, kožu i pokrivac koji je na njemu) i zabranio mi je da onome, koji je zaklao kurban, dam naknadu."

                                                           Salem ef. Cecunjanin
__________________________________
1 Pogledaj El-Mugni, 9/345.
2 Hadis su zabilježili Ibn Madže, Tirmizija, Hakirn, Begavi, Ibn Hibban i Ibnu-1-Dževzi.
3 Hadis su zabilježili Ahmed, Ibn Madže i Ibn Hibban.
4 Pogledaj: Šerhu Nevevi ala sahihi Muslim, 13/120,121.
5 Pogledaj: Sunenu-l-Bejheki, 9/285.
6 Hadis su zabilježili Buharija i Muslim.
7 Hadis je zabilježio Ahmed.
8 Pogledaj: Et-Temhid, 23/188.
9 Pogledaj: El-Mebsut, 12/15.
10 Hadis su zabilježili Ebu Davud, Nesaija, Bejheki, Ibn Huzejme, Ebu Ja'la i dr.
11 Pogledaj: El-Istizkar, 15/153, El-Mugni, 9/349, Fethu-l-bari, 10/18, Šerh Nevevi ala Sahihi Muslim, 13/117.
12 Hadis su zabilježili Muslim, Nesaija, Ibn Madže i Ahmed.
13 Fethu-l-bari 10/24.
14 Pogledaj: Et-Temhid, 20/168
15 Pogledaj: El-Mugni, 9/ 355.
16 Pogledaj: Medžmum, 8/397.
17 Jetim je dijete koje prije punoljetnosti ostane bez oca.
Neispravno je reci za onoga ko izgubi majku prije punoljetstva da je jetim i sprovoditi nad njim propise koji važe za jetima. Pogledaj: Tefsir Sa'di, 130 str. 18 Pogledaj: Medžmu-l-fetava, 26/305.


 
 
  2000-2007 -- www.Gusinje.net
Sva prava pridrzana.